Kuntavaalit 2025

Ekologisesti kestävä ja oikeudenmukainen, lähipalvelujen Turku 

Olen täyttänyt ehdokaslomakkeen vuoden 2025 kuntavaaleihin huhtikuussa 2024, kunnallisjärjestö päättää ehdokkaat lopullisesti. Olen pitänyt viime kuntavaalien tavoitteeni täällä blogissa nämä vuodet, ja jos pääsen ehdolle myös ensi vuoden kuntavaaleissa, päivitän tavoitteita viimeistään siinä kohtaa.

Vaalitavoitteitani 

Turulla on varaa näihin kaikkiin, kun rahoja käytettäisiin ihmisten ja ympäristön hyväksi, eikä tuhlattaisi jumikulaareihin, ylikalliisiin Logomosiltoihin ja toriparkkiin. Korona vain alleviivaa tätä. Usein katsotaan valtion suuntaan kuntien talousvaikeuksissa. 

Valtion pitääkin parantaa esim. pääomatuloverotuksen progressiota, pistää veroparatiisit kuriin ja oikeudenmukaistaa veropolitiikkaa. Myös valtionosuusjärjestelmää parantamalla voidaan tukea kuntia ydintehtäviensä hoidossa. Kuntaveroa pitää maksaa myös pääomatuloista. Kaupunginvaltuustossa varmistan, että varat ohjataan turkulaisten hyväksi.     

                              

1Asunnottomuuden poistaminen.


Turun oman vuokra-asuntoyhtiön TVTn on laskettava vuokriaan vähintään 30 prosenttia, niiden on oltava sillä tasolla, että köyhälläkin on varaa kotiin Turussa. TVT ei saa nostaa vuokriaan kohtuuttomasti, kuten esim. Helsingissä on tapahtunut, vaan sen on panostettava laadukkaaseen ja edulliseen vuokra-asumiseen. Jo päätetyt vuokrankorotukset on peruttava. Luottotiedottomuus ei saa missään tilanteessa olla este asunnon saamiseen TVT:ltä. TVTn on parannettava asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, ja lisättävä päätösten demokraattisuutta ja tiedonkulkua. 


Kaupungin oman yhtiön tulee olla vakauttava toimija asuntomarkkinoilla. Kaupungin vuokra-asuntoja pitää olla tasaisesti ympäri kaupunkia asuinalueiden eriytymisen hillitsemiseksi, myös puu- ja rivitaloina ja niitä on rakennettava lisää. Niitä ei pidä myydä. Asunnottomuus- ja päihdekuntoutujille pitää olla enemmän paikkoja, eri kuntoutumisvaiheessa oleville. Valtiotasolla olisi palautettava vuokrasääntely, joka pitkällä tähtäimellä vähentäisi valtion asumistukimenoja, ja estäisi ylihinnoittelua ja keinottelua. 


2Leipäjonot lyhyemmiksi Turussa.


Suomen sosiaalitukijärjestelmän heikkoudet ratkaistaan valtiotasolla, leipäjonoja ei vain kaupungin toimilla saa pois. Turun on silti tehtävä kaikkensa köyhyyden vähentämiseksi alueellaan. Ruoka-apua tarjoavien yhdistysten rahoitus on saatava vakaalle pohjalle, eikä sitä saa enää päättäjien yksimielisillä päätöksillä heikentää. Yhdistysten ei pidä enää joutua tinkimään ruoka-avun jakelusta,  jaettavan ruoan pitää olla monipuolista ja laadukasta. Kuukautisköyhyys on Turussa puututtava, ettei tarvitse valita ostaako ruokaa vai siteitä. Alle  25- vuotiaista voisi aloittaa.


3. Lapsiperheiden maksuton kotipalvelu matalan kynnyksen palveluksi. Kaupungin omaa iltapäivätoimintaa oltava tarjolla enemmän.


Kotipalvelua on vaikea saada, maksuton lastenhoito- ja kodinhoitoapu olisi kuitenkin todella tärkeä tuki lapsiperheille. Sitä pitäisi saada myös äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon ja vanhempien sairastuessa äkillisesti. Toimiva kotipalvelujärjestelmä ennaltaehkäisee ongelmia. Sen on oltava palvelua, jota hakeva ei leimaannu. Sen pitäisi myös olla maksutonta tietyn tulorajan alittaville. Kaupungin omaa sidonnaisuuksista vapaata iltapäivätoimintaa on oltava tarjolla enemmän, jotta vanhemman ei tarvitse turvautua ostopalveluina tuotettuun toimintaan. Tämä lisäisi lasten tasavertaisuutta.


4. Päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja pienennettävä, kiusaajat saatava kuriin. Mielenterveyspalveluita oltava saatavilla nopeasti lapsille ja nuorille. Homekoulut kuntoon.


Päiväkoti-ikäiset lapset kärsivät liian suurista ryhmistä. Kouluissa ja lukioissa on entistä vaikeampaa opiskella ja opettaa, kun samassa luokassa on liikaa väkeä. Työrauhan palauttamiseen pitää kuntatasolla vaikuttaa luokkakokojen ja erityisluokkien kautta. Pienemmät ryhmät parantaisivat myös opettajien työssäjaksamista ja työtilannetta. Turussa pitää panostaa kiusaamisen kitkemiseen esim. rangaistuksia koventamalla ja opettajia kouluttamalla. Mielenterveyspalveluista säästäminen pitää lopettaa, ne tarvitsevat paljon lisärahaa. Turun on kunnostettava koulunsa, jottei lasten tarvitse enää altistua homeelle. Esimerkkinä Sepänkatu 2, jonka käyttökieltoa esitin lautakunnassa jo elokuussa 2019, se määrättiin käyttökieltoon vasta seuraavan vuoden toukokuussa.

 

5. Toimiva nuorisotyö ennaltaehkäisee ongelmia ja tuo rutiinia nuoren arkeen. Nuorten äänestämistä kannustettava.


Nuorisotyöntekijöitä on palkattava lisää, ja nimenomaan pysyviin työsuhteisiin, nuorten on helpompi jutella tutulle työntekijälle. Turun kaupungin omista nuorisotiloista on pidettävä kiinni, ja isoja, monipuolisen toiminnan mahdollistavia tiloja pitää rakentaa lisää. Nuorisotiloissa pitää olla pienempiäkin huoneita, joissa voi lukea, ja joissa maahanmuuttajatytöt voivat ottaa huivin pois. Nuorisotilojen on oltava auki myös loma-aikoina, ja niiden aukioloaikoja on pidennettävä. 


Nuorisovaltuustovaalien äänestysprosentti on Turussa liian matala, valtuuston tehtäviä lisätään koko ajan. Sen pitääkin edustaa aidosti kaikkia, myös pienituloisia ja maahanmuuttajanuoria. Äänestäminen painottuu hyvätuloisille alueille. Ollessani nuorisolautakunnassa v. 2016 teimme Vasemmistoliiton lautakuntaryhmässä aloitteen nuorisotiloihin ja kouluihin järjestettävästä, neutraalin tahon pitämästä kiertueesta, jolla kerrottaisiin äänestämisestä ja ehdolle asettumisesta. Kiertue oli oma ideani. Sitä pitää selvästi tehostaa.


6.  Laadukkaan kasvis- ja vegaaniruoan, luomun ja reilun kaupan tuotteiden saatavuutta lisättävä Turun kaupungin omistamissa ruokaloissaLihan osuutta vähennettävä asteittain. Eläinsuojeluresurssit kuntoon. Päätösvalta takaisin luottamushenkilöille.


Ilmastonmuutoksen kiihtyminen edellyttää nopeita ja selkeitä toimia myös kunnissa. Lihan hiilijalanjälki on liian suuri, että voisimme jatkaa sen nykymuotoista käyttöä. Kasvisruokapäiviä tarvitaan lisää Turun ruokaloihin. Kasvis- ja vegaanivaihtoehtojen lisääminen on samalla eläinoikeusteko.  Suurkeittiöhenkilökunnan koulutukseen laadukkaan kasvis- ja vegaaniruoan valmistamisessa pitää panostaa. Luomutuotannossa panostetaan eläinten hyvinvointiin, se on paras ratkaisu myös ympäristön kemikaalikuormituksen kannalta. Kaupungin pitää hankinnoissaan ja omassa toiminnassaan suosia myös reilun kaupan tuotteita. Nämä kunnalliset ratkaisut Turussa vaikuttavat ympäristöön ja ihmisten sekä tuotantoeläinten elämään kaikkialla. 


Kotimaisia ja paikallisia yrityksiä on tuettava kasvipohjaisten tuotteiden tuomisessa markkinoille, kuten olen lautakunnassa tehnytkin puolustamalla ainoana Plantin oikeutta käyttää tuotteissaan termiä ”maidoton”. Turkuun tarvitaan lisää valvontaeläinlääkäreitä ja päivystäviä eläinlääkäreitä raskasta työtaakkaa keventämään, ja päättäjien on oltava tietoisia mitä eläinsuojelukentällä tapahtuu. Nyt eivät ole, vaikka sitä esitin helmikuussa 2019. Eläinhoitola on säilytettävä kunnallisena ja sen rahoitusta on parannettava. Päätösvalta on palautettava takaisin kuntalaisia edustaville luottamushenkilöille, kun lautakunta minua lukuunottamatta on sen viime vuosina ulkoistanut.


7. Kaupunkiliikennettä on viipymättä kehitettävä ekologisesti kestävämpään suuntaan.


Kun Turku saadaan renkailta raiteille, vähenee samalla ympäristön mikromuovikuormittaja numero yksi; autonrenkaiden jäämät. Raitiotien rakentaminen Turkuun ja raideliikenteen lisääminen maakunnassa ovat kiireellisiä hankkeita. Yksityisautoilua tulisi pitkällä tähtäimellä vähentää. Autonrenkaiden materiaali on saatava turvalliseksi. Liikenteen päästökuormitusta saadaan pienemmäksi lisäämällä sähköbusseja ratikan rinnalle. 


Toivon, että joukkoliikenne voisi jossain vaiheessa kulkea uusiutuvalla energialla. Esim. aurinkovoiman talteenotto ja teho paranee koko ajan, kuten kuulimme jo 2016 Salo Techin Anu Arevan alustuksessa järjestämässäni puolueen Vs-piirin keskustelutilaisuudessa. Joukkoliikenne on suunnannäyttäjä henkilöautoliikenteelle, ympäristöarvot on tässäkin nähtävä kokonaisuutena. Joukkoliikennettä pitää olla helppo käyttää, eikä pysäkeille saa olla pitkä matka. Runkolinjauudistusta onkin mietittävä uudestaan tältä kannalta. Maksutonta joukkoliikennettä pitäisi kokeilla. Kokonaisuuteen liittyy lisäpyöräteiden rakentaminen ja entistä kattavampi, hyväkuntoinen pyörätieverkosto. Pyörätiet ovat kaistoja turvallisempia pyöräilijöille.


8. Mikromuovi- ja kemikaalilähteet selvitettävä ja poistettava kaupungin infrastruktuurissa ja toiminnoissa.


Asiaan vaikutetaan lainsäädännöllä jota olen itsekin ollut valmistelemassa, mutta kaupunginvaltuustossa voisin nopeuttaa näidenkin ideoimieni säädösten toteutumista ruohonjuuritasolla. Esim. kierrätystiedotusta on parannettava ja saatava eri kielillä, jotta ihmiset eivät pakkaisi biojätteitään muovipusseihin lisäten näin turhaan ympäristön muovikuormaa. Kauppoihin on saatava ympäristön kannalta parempi roskapussivalikoima. 


Turussakin on varmistettava kuumasta vesijohtovedestä testaamalla, mitä muovi- ja sukitetuista putkista liukenee. Testit tehdään nykyään kylmästä vedestä kun velvoitetta parempaan testaamiseen rakennusprosessissa ei ole.  Mikro- ja nanomuovin ja kemikaalien käsittely jätevedenpuhdistamoilla on tuotava tähän päivään, kuten esitin lautakunta-aloitteessani jo 22.3.2018. Ne on siis poistettava kokonaan, eikä tekonurmia ja urheilukenttiä saa lisätä, ennen kuin on saatu käyttöön turvallinen vaihtoehto pinnoitteeseen.


9. Kaupungin metsiä on vaalittava ja luonnonsuojelualueita laajennettava. Asukkaita kuultava aidosti rakentamisessa. Turun rakennusperintö kunniaan, pysyvät tilat taiteelle.


Turku kaataa metsiään ja rakentaa viheralueitaan kiireellä täyteen, vaikka ilmastonmuutos edellyttää viheralueiden lisäämistä mm. koventuvien rankkasateiden myötä. Luonnon monimuotoisuus ja ekologia on otettava kaavoituksen ja rakentamisen yhdeksi ohjenuoraksi, nykyään asioita ajatellaan ainoastaan rakennuttajan näkökulmasta, otetaan vaikka Kirstinpuisto jossa puolustin puiden säilyttämistä. 


Turussa lähdettiin Lauttarannan ruoppausmassojen läjitykseen perustuvaan rakennushankkeeseen ilman ympäristövaikutusten arviointia, esitin YVA- menettelyä lautakunnassa. Turun on vaalittava kulttuurihistoriaansa ja rakennettua perintöään paljon paremmin. Asema Suomen vanhimpana kaupunkina on etu, ei taakka. Kaikkien asukkaiden, myös vuokralla asuvien mielipiteitä on aidosti kuunneltava ja huomioitava. Kyse on myös tilavuokralaisten oikeuksista. 


Esitin purkuluvan palautusta, kun sain tietää että tyhjäksi ilmoitetulla, purettavalla tontilla toimivat aktiivisesti sekä Turun Kuvataidekoulu ja Omaeläinklinikka, eikä heillä ollut tietoa purkamisen yksityiskohdista. Museoviranomaisten sanan pitää painaa päätöksissä, ja museon lausunto on aina pyydettävä. Nyt näin ei välttämättä ole. Esim. Kastun ainutlaatuiset taiteilijatalot päätettiin huhtikuussa 2021 purkaa äänin 8-5, pohjasin säilyttämisesitykseni mm. museon lausuntoon. Tein samaan 8.4. kokoukseen esityksen Hirvensalon kirkon säilyttämisestä, purkuesitys jäi silti pöydälle. Kurjenlinnan sairaala-alueen modernin kerrostalon rakentamiseen lähdettiin 2019 ilman museon lausuntoa. Esitin asian palauttamista jotta lausunto ehditään pyytää. Taiteelle on Turussa saatava pysyvät tilat. Ateljeesäätiön toimintaa ilmaisten tai halpojen ateljeehuoneistojen hankkimisesta ja vuokraamisesta turkulaisille kuvataiteilijoille on voitava jatkaa. 


10. Kulkuväylien talvikunnossapitoa on parannettava.


Nykyään autotiet aurataan varsin hyvin, mutta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väylät jäävät kiirelistan viimeiseksi. Esimerkiksi vanhuksen,  lastenrattaiden tai pyörätuolin kanssa liikkuvan voi olla mahdotonta päästä liikkumaan kevyen liikenteen väyliä pitkin, kulkea suojatiellä tai päästä bussiin aurakoneiden jättämien penkkojen yli. Autoilijoita kaikkien muiden tielläliikkujien kustannuksella suosiva liikennekulttuuri on muutettava. Toisaalta hiekoitussepeliä ei käytetä oikea-aikaisesti. Sitä käytetään pakkaslumella, ja oikeasti liukkailla hiekoitetaan liian vähän.
Ei kommentteja: